ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN VIA DE SOFIEDEVRIESE.BE

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij, hierna verder te noemen: Sofie De Vriese.

Men kan een dienstverlening online boeken en aankopen. De kostprijs staat eenduidig op de pagina vermeld.  

Na ontvangst van de aankoop, neemt Sofie De Vriese aansluitend contact met de klant om een dag en tijdstip af te spreken voor het consult (duurtijd: 1 uur).

Ziet u af van uw aankoop, stuur dan een mail naar sofie@sofiedevriese.be. Het bedrag zal terug gestort worden en de afspraak zal geannuleerd worden indien die al vastlag. Duurt het consult door omstandigheden – buiten de wil van Sofie De Vriese om – dan kan het resterende bedrag niet worden terugbetaald. 

Sofie De Vriese maakt gebruik van de betalingsmodule van Mollie (Visa, Bancontact).

Sofie De Vriese
Bert Van Hoorickstraat 41/5
Sportstraat 39
9300 aalst
ond.nr. 0855.550.688
sofie@sofiedevriese.be

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Betaalformulier: middel om online een dienstverlening (consult) aan te kopen bij Sofie De Vriese.
Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Sofie De Vriese, een aankoop doet.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online aankoop aan Sofie De Vriese.
 2. De gevende partij stemt, door online te aan te kopen, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Sofie De Vriese behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

 ARTIKEL 3. PLICHTEN SOFIEDEVRIESE.BE

 1. Sofie De Vriese verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de vermelding op het aankoopformulier: dienstverlening in de vorm van 1 u consult i.v.m. communicatie-opties.
 2. Sofie De Vriese neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online aankopen en zorgt voor een veilige web omgeving.
 3. Alle personen die namens Sofie De Vriese bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

ARTIKEL 4. PLICHTEN GEVENDE PARTIJ

 1. Om online een aankoop te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online aankoop via een van de ouders of verzorgers te geschieden.
 2. De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.
 3. De gevende partij verricht uitsluitend aankopen met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 4. Sofie De Vriese doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, aankopen verricht.

 

ARTIKEL 5. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. Sofie De Vriese verwerkt de door de gevende partij aan Sofie De Vriese verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Sofie De Vriese verwerkt ten behoeve van het aangaan van een eenvoudige en eenduidige online aankoop.
 3. De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Sofie De Vriese geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Sofie De Vriese heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

 

ARTIKEL 6. COOKIES

Sofie De Vriese maakt gebruik van cookies op delen van de website. Er worden geen cookies geplaatst door andere partijen.

 

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

 1. De disclaimer en het privacy statement die Sofie De Vriese hanteert zijn onverkort van toepassing.
 2. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de burgerlijke rechtbank te Aalst bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen verklaren voorts dat het Belgisch recht van toepassing is.